ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.

بعدی ❭