ماده ۲۴۸ قانون تجارت

هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

بعدی ❭