ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)