ماده ۲۷۴ قانون مدنی

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

بعدی ❭