ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (30 مورد)

نشست های قضایی (18 مورد)