ماده ۱۴۷ قانون مدنی

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.

بعدی ❭