نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰

۱۰/۷/۹۲
۱۳۴۶/۹۲/۷
۹۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.