ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی

سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

بعدی ❭