ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (29 مورد)