ماده 9 قانون مسئولیت مدنی

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)