ماده ۲۱۰ قانون مدنی

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

بعدی ❭