در عقود و تعهدات به طور کلی‌

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده 210 تا ماده 213 ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده 214 تا ماده 216 ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده 217 تا ماده 218 مکرر ]
مبحث اول - در قواعد عمومی‌ [ ماده 219 تا ماده 225 ]
مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده 232 تا ماده 234 ]
مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده 235 تا ماده 246 ]
مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده 265 تا ماده 282 ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده 283 تا ماده 288 ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده 289 تا ماده 291 ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده 292 تا ماده 293 ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده 294 تا ماده 299 ]
بعدی ❭