ماده 402 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)