ماده ۶۸۵ قانون مدنی

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

بعدی ❭