دیه مقرر منافع
مبحث اول - دیه عقل [ ماده 675 تا ماده 681 ]
مبحث دوم - دیه شنوایی [ ماده 682 تا ماده 688 ]
مبحث سوم - دیه بینایی [ ماده 689 تا ماده 692 ]
مبحث چهارم - دیه بویایی [ ماده 693 تا ماده 694 ]
مبحث پنجم - دیه چشایی [ ماده 695 تا ماده 696 ]
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی [ ماده 697 تا ماده 703 ]
مبحث هفتم - دیه سایر منافع [ ماده 704 تا ماده 708 ]
بعدی ❭