ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱

۳۱/۴/۹۲
۸۰۶/۹۲/۷
۳۶۴-۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.

نظریات مشورتی