ماده ۱۴۰ قانون تجارت

در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

بعدی ❭