ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)