ماده ۱۸۷ قانون مدنی

عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

بعدی ❭