‌ماده ۴۳ قانون نظام صنفی کشور

هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رای‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود.
‌تبصره ۱ - مدت مسوولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن ‌مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
‌تبصره ۲ - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ‌اصناف ایران یا اتاق اصناف ‌شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

بعدی ❭