ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

مورخ: ۱۵/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۰۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۴۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ جراحت نافذه یا جائفه ایجاد نماید دیه آن به عهده خود مرتکب است یا عاقله او.
نظریه مشورتی:
با توجه به مواد ۷۱۱و۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده ۴۶۷ همان قانون که مقرر می دارد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، در فرض سوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ جائفه یا نافذه است و هر کدام از این جراحات، دیه بیشتر از موضحه دارند، در صورت ارتکاب آن توسط شخص نابالغ یا صغیر، دیه بر عهده عاقله خواهد بود.

نظریات مشورتی