ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

بعدی ❭