ماده ۱۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

این آیین نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.