ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی

فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی.

بعدی ❭