ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

بعدی ❭