ماده ۶۴۳ قانون مدنی

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

بعدی ❭