ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می شود.

بعدی ❭