ماده ۶۴۷ قانون مدنی

مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

بعدی ❭