ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می تواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

بعدی ❭