ماده ۵۷۰ قانون مدنی

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

بعدی ❭