اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

بعدی ❭