ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور

وظایف ستاد عبارت است از:
الف - در سطح ملی
۱- بررسی و تایید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه‌ ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی
۲- بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران
۳- تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسوول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری
۴- سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای عضو ستاد دارد.
۵ - برنامه‌ریزی جهت جبران خسارت واردشده به بخشهای مختلف
ب - در سطح استان و‌ شهرستان
۱- بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه‌های استانی مورد نیاز
۲- تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسوول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری
۳- اجرای برنامه‌ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی
۴- سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون دارد.
۵ - تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخشهای مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه

بعدی ❭