ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

به موجب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره ۱- به موجب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره ۲- به موجب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبصره ۳- به موجب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بعدی ❭