ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری

تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیر علنی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)