ماده ۱۸۸ قانون مدنی

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

بعدی ❭