ماده ۴۲۸ قانون تجارت

عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

بعدی ❭