مجازاتها

فصل اول - مجازاتهای اصلی [ ماده 14 تا ماده 22 ]
فصل پنجم - تعویق صدور حکم [ ماده 40 تا ماده 45 ]
فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات [ ماده 46 تا ماده 55 ]
فصل هفتم - نظام نیمه آزادی [ ماده 56 تا ماده 57 ]
فصل هشتم - نظام آزادی مشروط [ ماده 58 تا ماده 63 ]
مبحث اول - عفو [ ماده 96 تا ماده 98 ]
مبحث سوم - گذشت شاکی [ ماده 100 تا ماده 104 ]
مبحث چهارم - مرور زمان [ ماده 105 تا ماده 113 ]
مبحث پنجم - توبه مجرم [ ماده 114 تا ماده 119 ]
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ [ ماده 120 تا ماده 121 ]
بعدی ❭