ماده 6 قانون حمایت خانواده

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (14 مورد)

نشست های قضایی (6 مورد)