ماده ۵۲۶ قانون مدنی

هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

بعدی ❭