ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.

بعدی ❭