ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظرخواهی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)