نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸

شماره پرونده ۱۲۲۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سوال
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
نظریه شماره۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده تواماً رسیدگی نماید.