ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری

هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.