در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر [ ماده 541 تا ماده 548 ]
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب [ ماده 549 تا ماده 550 ]
بعدی ❭