ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (34 مورد)

نشست های قضایی (22 مورد)