ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی‌نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره (جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08)- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 2/000/000 تا 10/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وضعیت تنقیحی

  • جزای نقدی مندرج در تبصره این ماده به موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399/11/08 هیات وزیران، اصلاح شده است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (14 مورد)

نشست های قضایی (7 مورد)

دادنامه و رای (19 مورد)

عناوین و برچسب‌ها