ماده ۴۳۳ قانون تجارت

محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

بعدی ❭