ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری

محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)