نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

۲۰/۶/۹۲
۱۲۰۶/۹۲/۷
۸۹۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه عدم پذیرش محکومین دارای سن بیش ازهجده سال شمسی در کانون اصلاح و تربیت نحوه اجرای ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درمورد نوجوانانی که درزمان وقوع بزه کمتر ازهجده سال شمسی سن داشته ولیکن درزمان صدور رای یا اجرای حکم سنی بیش ازآن دارند به چه صورت خواهد بود نتیجه را جهت بهره ­برداری قضایی به این شعبه امر به اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصراً درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین ۱۵تا۱۸سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زیر۱۸سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلاح وتربیت برای بزهکارانی که بالای ۱۸سال دارند فاقد وجاهت قانونی می باشد ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح وتربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر درماده ۸۹ و تبصره ۲ این ماده محکوم نماید.