ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

بعدی ❭